audio

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

การลงทะเบียนอบรมหลักสูตร ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 19
{{FULL_MODEL.AUTHEN_INFORMATION.NAME}}


หลักการและเหตุผล
       ในปัจจุบันอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูงและสามารถนำกลับมา
    ซ้ำได้แล้วแต่ชนิดของอุปกรณ์ เมื่อมีการใช้อุปกรณ์กับผู้ป่วยแล้วย่อมจะมีการปนเปื้อนเลือดสารคัดหลั่ง จากส่วน
    ต่างๆของร่างกายผู้ป่วย ถ้านำอุปกรณ์กลับมาใช้ซ้ำจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีกระบวนการทำลายเชื้อและทำ
    ปราศจากเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย หากกระบวนการทำลายเชื้อและการทำให้
    ปราศจากเชื้อไม่มีประสิทธิภาพหรือเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
    รุนแรงต่อผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อ ได้รับความทุกข์ทรมาน ผู้ป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น เกิดการ
    สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยบางรายอาจทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะและอาจมีอันตรายร้ายแรง
    ถึงแก่ชีวิตได้ อีกทั้งในปัจจุบันมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการแพทย์มากขึ้น เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆพัฒนาปรับ
    ให้ทันสมัยขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
    ประสิทธิภาพ
      สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้แก่บุคลากร
    เกี่ยวกับหลักการทำลายเชื้อและ การทำให้ปราศจากเชื้ออย่างถูกต้องตามมาตรฐาน จึงจัด โครงการอบรมเชิง
    ปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ" ขั้นพื้นฐาน สำหรับ
    ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ ได้แก่ หน่วยจ่ายกลาง ห้องผ่าตัด
    แผนกทันตกรรม ห้องปฏิบัติการไตเทียม ห้องส่องกล้องตรวจ ฯลฯ
    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
      1.ผู้รับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ การทำลายเชื้อและการทำให้
       ปราศจากเชื้อ
      2.ผู้รับการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามขั้นตอนกระบวนการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ
       ตามมาตรฐาน
      3.ลดและป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อหรือ ไม่
       ปราศจากเชื้อ
      4.ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
      5.เพื่อให้โรงพยาบาลมีมาตรฐานในการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ
    ระยะเวลา
      รุ่น19 : วันที่ 29 เมษายน 2567 ถึง 3 พฤษภาคม 2567 (จำนวน 200 คน)
      เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 15 มีนาคม 2567
    วิธีการอบรม
      1. ภาคทฤษฎี 24 ชั่วโมง ( 3 วัน) 
      2. ภาคปฏิบัติ 16 ชั่วโมง ( 2 วัน)
      
    (ต้องเข้าร่วมการอบรมเกิน 80 เปอร์เซ็นต์และผ่านการสอบ จึงได้รับวุฒิบัตร)
    สถานที่อบรม
      โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
    วิธีการชำระเงิน
      โอนค่าสมัคร ทางบัญชี 
    ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ 
    เลขที่ 040-8-15606-5 ชื่อบัญชี สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย
      พร้อมแนบหลักฐานการโอนส่งในระบบการสมัคร
    วิทยากร
      1.นายกสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย
      2.ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
      3.คณะกรรมการสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย
      4.วิทยากรและผู้ชำนาญการเฉพาะทาง
    ค่าอบรม
      6,000 บาท
    ผู้รับผิดชอบ
      สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย
      โทร: พันเอกหญิง อรสา 08-6411-0599, คุณลลิตา 083-004-9129 , คุณกันต์กนิษฐ์ 080-519-6995
    

คำนำหน้า: *

ชื่อ: *

นามสกุล: *

ตำแหน่ง:

เบอร์โทร: *

Email: *

สถานที่ทำงาน:

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ:

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: *

ออกใบเสร็จในนาม: *

ที่อยู่ออกใบเสร็จ: *โอนค่าสมัครทางบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ เลขที่ 040-8-15606-5 ชื่อบัญชี สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย
ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท
ตรวจสอบรายชื่อไม่พบติดต่อ cssathailand@gmail.com พร้อมรายละเอียด

คำนำหน้า:

ชื่อ:

นามสกุล:
รายละเอียดผู้สมัครเข้าอบรมชื่อ: {{first_name}}
นามสกุล: {{last_name}}
สถานที่ทำงาน: {{address_name}}
สถานะการสมัคร: {{FULL_MODEL.TRAIN_REGISTER.STATUS_NAME}}

ชื่อไฟล์ที่อัพโหลด:
{{FULL_MODEL.FILE_ATTACH.NAME_REAL}}


อัพโหลดสลิปจ่ายเงิน:

หมายเหตุ: ถ้าตรวจสอบรายชื่อไม่พบติดต่อ cssathailand@gmail.com พร้อมรายละเอียด

คำนำหน้า:

ชื่อ:

นามสกุล:
รายละเอียดผู้สมัครเข้าอบรม


ชื่อ: {{first_name}}
นามสกุล: {{last_name}}
สถานที่ทำงาน: {{address_name}}
สถานะการสมัคร: {{FULL_MODEL.TRAIN_REGISTER.STATUS_NAME}}

ชื่อไฟล์ที่อัพโหลด:
{{FULL_MODEL.FILE_ATTACH.NAME_REAL}}

ลำดับ ชื่อไฟล์ เอกสารแนบ
{{$index + 1}} {{item.NAME_REAL}}