audio

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

การลงทะเบียนอบรมหลักสูตร ระดับบริหาร รุ่นที่ 5
{{FULL_MODEL.AUTHEN_INFORMATION.NAME}}


หลักการและเหตุผล
       การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
    การปฏิบัติจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน 
    ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเป็นอย่างดี จึงสามารถควบคุม 
    กำกับดูแล วางนโยบายการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันมิให้ผู้ป่วยได้รับเชื้อจากการใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 
    และช่วยให้บุคลากรปลอดภัยไม่เจ็บป่วยหรือเกิดการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน ดังนั้นหัวหน้าหน่วยจ่ายกลางจึงจำเป็นต้องมีความรู้ที่ถูกต้อง 
    และส่วนใหญ่ในประเทศไทยหัวหน้าหน่วยจ่ายกลางอาจไม่เคยได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ
    การบริหารจัดการอุปกรณ์การแพทย์ การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ที่ผ่านมาไม่ปรากฏการพัฒนาหลักสูตรอบรมเฉพาะทาง
    ระดับหัวหน้าหน่วยจ่ายกลาง ที่เป็นมาตรฐาน ครอบคลุม ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
    ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หัวหน้าหน่วยจ่ายกลางต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากการอ่านหนังสือ ประเทศไทยมีสถานพยาบาลขนาดใหญ่
    และขนาดเล็กที่เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงอื่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
    และรัฐวิสาหกิจ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาความรู้ให้กับผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยจ่ายกลางหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว 
    หลักสูตรที่จัดขึ้นนี้จะช่วยให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นตามสมรรถนะของหัวหน้างาน 
    เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโรงพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้รับบริการ
    ในโรงพยาบาลตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาล ดังนั้น สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร
    เฉพาะทางการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อระดับหัวหน้าหน่วยจ่ายกลาง "Training Specialty Program in Disinfection
    and Sterilization for The Leader or Head of Central Sterile Supply Department" สำหรับหัวหน้างานจ่ายกลาง 
    หัวหน้างานที่เกี่ยวกับการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์
    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    1	วัตถุประสงค์ทั่วไป
		    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อหลักการพื้นฐานจุลชีววิทยา 
      หลักการทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องมือแพทย์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
      การบริหารหน่วยจ่ายกลาง ระบบการจัดการคุณภาพและภาวะผู้นำ
	  2	วัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่อสิ้นสุดการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความสามารถดังนี้
		  1. 	อธิบายหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อได้
		  2. 	อธิบายหลักการพื้นฐานจุลชีววิทยาได้ 
      3.	มีทักษะและสามารถพัฒนาการดำเนินงานในการทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการทำให้อุปกรณ์การแพทย์ ปราศจากเชื้อในหน่วยงานได้ 
		  4. 	อธิบายหลักการจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
		  5. 	พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพในหน่วยงานได้
		  6. 	พัฒนาหน่วยจ่ายกลางให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
		  7. 	พัฒนาบทบาทและภาวะผู้นำ มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยง และการสอนงาน
		  8.	มีทักษะและความรู้ในการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน การบริหารต้นทุน การบริหารจัดการบุคลากร

    ระยะเวลา
      บริหาร5 : วันที่ 18 ถึง 29 มีนาคม 2567 
    วิธีการอบรม
      1.	ภาคทฤษฎี 	ได้คะแนนจากการสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ70
		  2.	ภาคปฎิบัติ  	ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
		  3.	กิจกรรมกลุ่ม 	ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ10
 		  4.	ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรม ครบ 100%     
    สถานที่อบรม
      สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย- ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan) (ส.ส.ท.) 
	   534/4 ซอยพัฒนาการ 18 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
    วิธีการชำระเงิน
      โอนค่าสมัคร ทางบัญชี 
    ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ 
    เลขที่ 040-8-15606-5 ชื่อบัญชี สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย
      พร้อมแนบหลักฐานการโอนส่งในระบบการสมัคร
    ค่าอบรม
      ค่าอบรมคนละ  16,000 บาท อัตรานี้รวม
		-	ค่าอาหารช่วงพัก เช้า-บ่าย และค่าอาหารกลางวันทุกวัน รวม 10 วัน
		-	ค่าเอกสารการเรียนการสอนในห้องเรียน และค่า Lab computer (จัด Computer ให้ครบทุกท่าน)
		-	ค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่ารถรับส่ง ไปและกลับ
		-	ค่าวุฒิบัตร ผ่านการอบรม	
    ผู้รับผิดชอบ
      สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย
    

คำนำหน้า: *

ชื่อ: *

นามสกุล: *

ตำแหน่ง:

เบอร์โทร: *

Email: *

สถานที่ทำงาน:

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ:

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: *

ออกใบเสร็จในนาม: *

ที่อยู่ออกใบเสร็จ: *โอนค่าสมัครทางบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ เลขที่ 040-8-15606-5 ชื่อบัญชี สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย
ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท
ตรวจสอบรายชื่อไม่พบติดต่อ cssathailand@gmail.com พร้อมรายละเอียด

คำนำหน้า:

ชื่อ:

นามสกุล:
รายละเอียดผู้สมัครเข้าอบรมชื่อ: {{first_name}}
นามสกุล: {{last_name}}
สถานที่ทำงาน: {{address_name}}
สถานะการสมัคร: {{FULL_MODEL.TRAIN_REGISTER.STATUS_NAME}}

ชื่อไฟล์ที่อัพโหลด:
{{FULL_MODEL.FILE_ATTACH.NAME_REAL}}


อัพโหลดสลิปจ่ายเงิน:

หมายเหตุ: ถ้าตรวจสอบรายชื่อไม่พบติดต่อ cssathailand@gmail.com พร้อมรายละเอียด

คำนำหน้า:

ชื่อ:

นามสกุล:
รายละเอียดผู้สมัครเข้าอบรม


ชื่อ: {{first_name}}
นามสกุล: {{last_name}}
สถานที่ทำงาน: {{address_name}}
สถานะการสมัคร: {{FULL_MODEL.TRAIN_REGISTER.STATUS_NAME}}

ชื่อไฟล์ที่อัพโหลด:
{{FULL_MODEL.FILE_ATTACH.NAME_REAL}}

ลำดับ ชื่อไฟล์ เอกสารแนบ
{{$index + 1}} {{item.NAME_REAL}}